Privacy Sollicitanten

Privacy icon

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Neerlands, gevestigd aan De Marke 15 6951 KM Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Neerlands respecteert de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Neerlands verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatiebrief;
 • Opleidingsgegevens;
 • Pasfoto kopie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Neerlands verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten voor twee doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht.

 • Om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen;
 • Om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Neerlands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Neerlands verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Neerlands gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Neerlands en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@neerlands.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Neerlands wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Neerlands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@neerlands.com.

8. Contactgegevens:

 • www.neerlands.com
 • De Marke 15
 • 6951 KM  Dieren
 • 0313-844051

I.C. van der Eerden is de Functionaris Gegevensbescherming van Neerlands, te bereiken via i.eerden@neerlands.com

9. Wijzigingen privacyverklaring

Neerlands behoudt het recht om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website, www.neerlands.com, hier kunt u de actuele versie vinden.